Regulamin

I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas rejestracji nowego Konta w Serwisie.

b) Konto – część Serwisu wydzielona dla Użytkownika, w której Użytkownik może korzystać z niektórych Usług.

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

e) Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego świadczy Usługi, umieszczony pod adresem http://www.levelpro.com.

f) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych Regulaminem.

g) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w oparciu o Regulamin. Usługi świadczone są za pomocą systemu teleinformatycznego. Usługi w szczególności polegają na możliwości korzystania z Serwisu za pomocą Konta i przekazywania przez Użytkownika danych związanych z ich działalnością o charakterze sportowym w roli przewidzianej w Serwisie.

h) Usługodawca – Levelpro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954, 36-002 Trzebownisko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000971517; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170425379,

i) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna korzystająca Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności zakres i warunki świadczenia Usług, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
 2. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązania Umowy;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w Formularzu Rejestracyjnym, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

III. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia rejestracji Użytkownika.
 2. W celu zakończenia rejestracji Użytkownik musi podać w Formularzu Rejestracyjnym swój adres poczty elektronicznej (który będzie stanowił login do Konta), nadać hasło do Konta oraz zaakceptować Regulamin oraz zasady prywatności Serwisu.
 3. Dane podane przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym muszą być kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Usługodawca po zawarciu Umowy tworzy w ramach Serwisu Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika Imieniu i Nazwisku. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktualnego, sprawnego adresu poczty elektronicznej oraz bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 5. Rejestracja i utworzenie Konta możliwa jest również przy wykorzystaniu portalu społecznościowego: Facebook, Google, Instagram iCloud. Dane identyfikacyjne, za zgodą Użytkownika wyrażoną w portalu społecznościowym, zostaną przekazane przez odpowiedni portal społecznościowy. Użytkownik może dokonać ręcznej aktualizacji danych identyfikacyjnych pobranych ze wskazanego portalu społecznościowego oraz ich uzupełnienia. Jeśli przekazane przez portal społecznościowy dane są nieprawdziwe lub niekompletne, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania danych dostępne są w polityce prywatności właściwego portalu społecznościowego.
 6. Usługodawca nie ma wpływu na blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz na usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie Użytkownika.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i jest wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, jeżeli nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisu. Usługodawca może zablokować lub usunąć Konto, jeżeli nazwa Konta zawiera określania uznane za obraźliwe lub odnoszą się do nieistniejącej osoby fizycznej lub prawnej, a także gdy zostały założone bez zgody osoby fizycznej lub prawnej.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła dostępu spełniającego wymagania Serwisu w zakresie bezpieczeństwa i wskazywane przy rejestracji Konta. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła. Logowanie możliwe jest również za pośrednictwem portali wskazanych w ust. 5 powyżej.
 10. Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. W wypadku gdy Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przez założenie konta oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje.

IV ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługa przeznaczona jest dla Użytkowników zainteresowanych rozwojem swojej działalności o charakterze sportowym w roli przewidzianej w Serwisie, np. sportowca, drużyny, managera, scouta, trenera, kibica itd. oraz przedstawiania tych informacji w ramach Serwisu.
 2. W ramach Konta Użytkownik może podać dane związane ze swoją działalnością sportową takie jak dyscypliny, drużyny, osiągnięcia sportowe, przebieg kariery z oraz inne dane, których podanie możliwe jest w Koncie.
 3. Konto zapewnia możliwość połączenia Konta z mediami społecznościowymi takimi jak Instagram, Facebook, Twitter, Youtube itd. za pomocą odpowiedniego kodu źródłowego oraz korzystania ze statystyk dostępnych w odpowiednim portalu społecznościowym. Podając kod źródłowy materiały użytkownika udostępnione w połączonych mediach społecznościowych będą publikowane w ramach Serwisu.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
 1. dostęp do sieci Internet,
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML i PDF,
 3. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 4. włączona opcja akceptowania plików „cookies”.
 1. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG
 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może się wiązać ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w szczególności ryzykiem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 2. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 3. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników, chyba, że odpowiedzialność Usługodawcy będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.
 4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą wyrządzone Zatrudniającym

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. zamieszczania w mediach społecznościowych i innych informacji o założeniu Konta przez Użytkownika w Serwisie oraz umieszczania w sieci Internet linków do profili Użytkowników w Serwisie.
 2. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
 3. wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i związanych z funkcjonowaniem Usług,
 4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin podał w Koncie dane nieprawdziwe,
 5. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników,
 6. zablokowania dostępu do Konta Użytkownika zawierającego treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub naruszające prawa osób trzecich lub informację na temat możliwości ich pozyskania (linki), oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub promujących portale konkurencyjne do Serwisu, a także usunięcia tych treści, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 7. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania Umowy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Serwisie. Powyższe ma na celu wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych Usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku utrwalonego w utworach zamieszczonych w serwisie w celach wskazanych w zdaniu poprzednim.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od:
 1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
 2. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 4. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika lub korzystając z opcji „usuń konto” lub o podobnym znaczeniu umieszczonej w Systemie.
 3. Usługodawca wypowiada Umowę poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta lub za pośrednictwem Serwisu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników Polityka Prywatności której aktualne brzmienie umieszczone jest w Serwisie.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy:
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 5. W bardziej skomplikowanych przypadkach Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.
 6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. W dowolnym czasie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto, w następujących przypadkach:
 1. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w treści Regulaminu,
 2. braku logowania w Koncie przez 12 kolejnych miesięcy,
 3. gdy nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy,
 4. umieszczenia przez Użytkownika w Koncie treści erotycznych, pornograficznych lub naruszających prawa osób trzecich lub informacje na temat sposobu ich pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub promujące portale konkurencyjne do Serwisu,
 5. braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą wskazanej skrzynki poczty elektronicznej w sprawach niezbędnych dla prawidłowego świadczenia Usług.
 1. O rozwiązaniu Umowy zgodnie z ustępem 3 powyżej Usługodawca poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na jego adres poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone przez tego Użytkownika po raz kolejny po wypowiedzeniu Umowy z którejkolwiek przyczyny wskazanej niniejszym punkcie Regulaminu.

 

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem z co najmniej jednego ważnego powodu, za które strony uważają:
  1. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Usługodawcę aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  2. zmianę stanu prawnego skutkującą koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  3. wprowadzenie nowych Usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi Usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,
  4. poprawa przez Usługodawcę istniejących funkcji lub Usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub Usługami,
  5. rezygnacja z niektórych funkcji lub Usług lub zmiana istniejących funkcji lub Usług świadczonych przez Usługodawcę ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej Usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem usługi lub funkcji z oferty Usługodawcy albo ustaniem umowy Usługodawcy z podmiotem, z którego usług Usługodawca korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami,
  6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. W odniesieniu do Zatrudniającego w przypadku zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 5. Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Zatrudniającego o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 Zatrudniający ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Polityka prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale ma wyłącznie charakter informacyjny i nie wpływa na prawa i obowiązki Stron Umowy. Zmiana Polityki Prywatności nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
 2. Relację prawną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą reguluje prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów jest sąd właściwy według przepisów Ustawy kodeks postępowania cywilnego.
 3. Użytkownik ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.
 4. Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.
 5. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od dnia …….. r. Poprzednią wersję Regulaminu znajdziesz tutaj.